SDS

WYMIANA INFORMACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Karty charakterystyki są najważniejszym narzędziem komunikacji w łańcuchu dostaw. Profesjonalnie przygotowana karta charakterystyki nie tylko spełnia wymogi wszystkich przepisów, ale także gwarantuje jasne i przejrzyste zalecenia dla odbiorcy w zakresie bezpiecznego stosowania, magazynowania i transportowania produktów.

Dostawca produktu chemicznego sklasyfikowanego jako niebezpieczny lub stwarzający zagrożenie zobowiązany jest do przekazania Karty charakterystyki w języku urzędowym państwa, na terytorium którego produkt jest wprowadzany do obrotu materiałem najpóźniej w dniu pierwszej dostawy. Stosowanie w działalności zawodowej substancji i mieszanin niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie bez wymaganej dla nich karty charakterystyki jest niedozwolone.
Karta charakterystyki zawiera informacje dla użytkowników zawodowych umożliwiające podjęcie w miejscu pracy odpowiednich środków aby zapewnić bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska i zdrowia człowieka.

Karta charakterystyki składa się z 16 sekcji zawierających informacje o:
• produkcie lub substancjach stwarzających zagrożenie (niebezpiecznych) wchodzących w jego skład;
• dostawcy;
• zagrożeniach związanych z produktem (klasyfikacja i oznakowanie produktu);
• zarządzaniu ryzykiem i metodach jego minimalizowania;
• właściwościach fizycznych produktu;
• postępowaniu z odpadami;
• oznakowaniu transportowym produktu.

W przypadku substancji produkowanej lub importowanej w ilości powyżej 10 ton rocznie, do dokumentacji rejestracyjnej dołączany będzie raport bezpieczeństwa chemicznego. Sporządzenie takiego raportu związane jest z przeprowadzeniem oceny bezpieczeństwa chemicznego.

W przypadku substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne lub spełniających kryteria substancji PBT (trwałych, zdolnych do biokumulacji i toksycznych) lub vPvB (bardzo trwałych i o silnych właściwościach biokumulacyjnych) do dokumentacji rejestracyjnej należy dołączyć ocenę narażenia i charakterystykę ryzyka. W takim przypadku do kart charakterystyki dołączone zostaną scenariusze narażenia dla poszczególnych zastosowań substancji stwarzającej zagrożenie.

Kartę charakterystyki należy aktualizować w momencie pojawienia się nowych informacji dotyczących środków kontroli ryzyka lub nowych informacji o zagrożeniach, w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia oraz w przypadku zastosowania ograniczenia. Zaktualizowaną kartę charakterystyki należy dostarczyć wszystkim odbiorcom produktu, którym dostarczono ten produkt w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Karta charakterystyki musi być sporządzona i aktualizowana przez osoby odpowiednio wyszkolone, posiadające wiedzę merytoryczną do profesjonalnego opracowania poszczególnych sekcji.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem

https://www.sexwatches.com fake rolex www.realestatewatches.com rolex replica www.stockswatches.com www.insurancewatches.com fake rolex rolex replica https://www.financewatches.com gameswatches.com jobswatches.com https://www.drugswatches.com rolex replica fake rolex https://www.bookswatches.com https://www.mailwatches.com fake watches medicinewatches.com computerswatches rolex replica